Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Aqua et Natura bij afkorting genaamd: Stichting AEN.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Doel en middelen


Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel: het behoud en herstel van de natuurlijke status van oeverland en water in het Reeuwijkse plassengebied, zomerde al hetgeen daartoe verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:


 • het herstellen van de natuurlijke oevervegetatie;
 • het kappen van bomen en houtwallen ten gunste van rietkragen;
 • het aanleggen van golfbrekers;
 • het opbaggeren van oevers;
 • het bevorderen van rietvegetatie;
 • het verwijderen van harde beschoeiingen en het bevorderen van natuurgetrouwe overgangen van water naar land;
 • het bevorderen van de sociale controle op het juiste gebruik van oeverland en water, gebaseerd op de bestaande regelgeving;
 • het bevorderen van de verbetering van de gebrekkige regelgeving;


3. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:


 • giften van diegenen die de stichting wensen te ondersteunen;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • opbrengsten uit belegde gelden;
 • subsidies en andere ondersteunende bijdragen;
 • andere wettig verkregen baten;


4. Het is de stichting niet toegestaan om middelen direct of indirect te beleggen in de kring van de oprichter, begunstiger(s), bestuursleden van de stichting, eventuele echtgeno(o)t(e), samenlevingspartner en bloed-en/of aanverwanten van deze personen tot in de vierde graad.


5. De stichting heeft geen winstoogmerk.